Tag Archives: Jinha Costa

PN Kondena Artemarsiais

31 Okt

Representante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), kondena hahalok artemarsiais nebe durante ne’e halao atuasaun no hamosu konflitu iha bairo-bairo, hodi halo populasaun la hakmatek iha tempu loron no kalan.

Artemarsiais PHOTO BY J.P. Esperança

Lamentasaun ne’e hato husi representante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional, wainhira hare atetude artemarsiais nebe durante ne’e hamosu konflitu entre artemarsiais.

Tamba tuir membru deputadu sira katak, arte ne’e ninia difinisaun katak hanesan mos ho seni laos atu halo krime ka konflitus no violensia, maibe tenki kontribui ba pas no estabilidade iha Timor Leste.
Nune’e sira husu la bele akontese tan, tamba ne’e atu prevene iha tempu badak no futuru la hamosu tan konflitus artemarsiais, membrus deputadus sira sei halo fali revizaun lei hodi atualiza.